پورعلی گنجی درباره این غذا اینچنین نوشت:

اولش ترسناک بود ولی وقتی پر پرش کردم زدم تو رگ ، رگهای بدنم رگ ب رگ شدو اینکه حالم عوض شد

خیلی خوشمزه بود  اگه گفتید اسمش چیه ؟

غذای غیرایرانی پورعلی گنجی دل ایرانیان را به درد آورد/ آقای ستاره بعید بود از شما+ عکس