فائقه آتشین با نام گوگوش، خواننده ایرانی لس آنجلسی است که حواشی زیادی به همراه دارد. گوگوش از کودکی و تحت تعلیم پدرش خواننده شد. پدر و مادر گوگوش وقتی او بسیار کوچک بودند از هم جدا شدند. عکسی که اخیرا گوگوش به یاد مادرش منتشر کرده است، توجه همه را جلب کرد.

گوگوش