اکرم محمدی که نقش «خانم بزرگ» را سریال ستایش 3 بازی می کرد، پس از 6 سال تصاویری جدید از خودش منتشر کرده که تغییر تیپ و چهره اش مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

اکرم محمدی

اکرم محمدی

اکرم محمدی

اکرم محمدی