فائقه آتشین که با نام هنری گوگوش فعالیت می کند به تازگی به رها اعتمادی که نزدیک به سی سال از او بزرگ تر است ازدواج کرده است. به همین بهانه ویدیویی از همه ازدواج های این خواننده ایرانی را بررسی می کنیم.