شهرام پوراسد که در سری سوم سریال ستایش نقش مهدی مظفری خواستگار ستایش را بازی می کرد.

شهرام پوراسد

شهرام پوراسد

شهرام پوراسد

شهرام پوراسد

شهرام پوراسد

شهرام پوراسد