پریناز ایزدیار 8 شهریور 1364 در بابل به دنیا آمد.پدر ایشان وکیل بوده و از مخالفان تحصیل او در رشته بازیگری بودند اما مادر او از مشوقان اصلی پری ناز ایزدیار برای ادامه رشته بازیگری بودند.

عکسی از این بازیگر در فضای مجازی پر بازدید شده است.

پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار