تصویری از حسن جوهرچی و همسرش را مشاهده فرمایید.

حسن جوهرچی