نسیمی شو یک برنامه ایرانی است که برای اولین بار در ایران که مردم را با یکدیگر آشتی می دهد. ویدیویی از آشتی یک خواهر و برادر بعد از یک سال بر روی آنتن زنده را مشاهده می کنید.