فوری خبر خوش اول صبحی برای بازنشستگان خسته/ این خبر بازنشستگان را خوشحال می کند!

فوری خبر خوش اول صبحی برای بازنشستگان خسته/ این خبر بازنشستگان را خوشحال می کند!

در بخشنامه آمده است: با توجه به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران از سوی هیات وزیران، همه واحد‌های اجرایی سازمان با رعایت نکات زیر باید اقدام لازم معمول را انجام دهند:

۱- مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین شده است.

در راستای حمایت از خانواده، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور، برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام) که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک اولاد می‌باشند، مبلغ ثابت ۷۰۰ هزار تومان بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند تحت تکفل با لحاظ مفاد بخشنامه الحاق یک جزء به بند (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و دستور‌های اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران پرداخت می‌گردد.

واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

۳- مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند.

۴- در خصوص پرونده‌های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده‌های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجدداً فعال شده اند (مشمولین بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمری ها، دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و…)، مجموع مبالغ حاصله از بند‌های (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماه‌های دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه، به صورت یک ماه کامل پرداخت می‌گردد.

۵- تاریخ برقراری مستمری‌های بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بند‌های (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل شده اند، عیناً تاریخ برقراری اولیه آنان می‌باشد.

۶- مجموعه مبالغ حاصله از بند‌های (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری، نظارت بر تهیه نرم افزار مربوطه در سانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری‌های رسمی، امور مالی، منابع انسانی و پایش عملکرد، آمار و فناوری اطلاعات استان‌ها و مسؤولین ذی ربط در واحد‌های اجرایی خواهند بود.

عیدی کارگران

میزان عیدی کارگران با سابقه کمتر از یک سال

جدول عیدی سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳
بر اساس قوانین وزارت کار و کارکرد یکسال و کمتر از یک سال
میزان کارکرد در سال حداقل عیدی

(مبلغ به ریال)

حداکثر عیدی

(مبلغ به ریال)

یک ماه ۸,۸۴۷,۱۴۰ ۱۳,۲۷۰,۷۱۰
دو ماه ۱۷,۶۹۴,۲۸۰ ۲۶,۵۴۱,۴۲۰
سه ماه ۲۶,۵۴۱,۴۲۰ ۳۹,۸۱۲,۱۳۰
چهار ماه ۳۵,۳۸۸,۵۶۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
پنج ماه ۴۴,۲۳۵,۷۰۰ ۶۶,۳۵۳,۵۵۰
شش ماه ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۷۹,۶۲۴,۲۶۰
هفت ماه ۶۱,۹۲۹,۹۸۰ ۹۲,۸۹۴,۹۷۰
هشت ماه ۷۰,۷۷۷,۱۲۰ ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰
نه ماه ۷۹,۶۲۴,۲۶۰ ۱۱۹,۴۳۶,۳۹۰
ده ماه ۸۸,۴۷۱,۴۰۰ ۱۳۲,۷۰۷,۱۰۰
یازده ماه ۹۷,۳۱۸,۵۴۰ ۱۴۵,۹۷۷,۸۱۰
دوازده ماه ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰
حداقل دستمزد روزانه * ۶۰ =حداقل عیدی سال ۱۴۰۲
حداقل دستمزد روزانه * ۹۰ =حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲

فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران، عیدی سال ۱۴۰۲ چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به اینکه طبق قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچ وجه از دوبرابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود. مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می‌شوند.

اخباراقتصاد
بازنشستگانپربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی