شادی خانوادگی ترابی و قلی‌زاده وسط ورزشگاه

بعد از پیروزی ایران برابر ژاپن مهدی ترابی و علی قلی‌زاده با فرزندان‌شان در زمین مسابقه به شادی پرداختند.

شادی خانوادگی ترابی و قلی‌زاده وسط ورزشگاه

شادی خانوادگی ترابی و قلی‌زاده وسط ورزشگاه

شادی خانوادگی ترابی و قلی‌زاده وسط ورزشگاه

شادی خانوادگی ترابی و قلی‌زاده وسط ورزشگاه

شادی خانوادگی ترابی و قلی‌زاده وسط ورزشگاه