شنبه اول مهر ۱۴۰۲ تعطیل رسمی است؟

به گزارش ساناپرس، شنبه اول مهر ۱۴۰۲ تعطیل رسمی است؟
شایعه شده که شنبه اول مهر تعطیل است که این موضوع صحت ندارد و شنبه تعطیل نیست. با توجه به اینکه روز یکشنبه دوم مهر ۱۴۰۲ تعطیل رسمی می باشد و روز شنبه بین التعطیلی محسوب می شود ، شایعه شده شنبه تعطیل است که این موضوع صحت ندارد و شنبه تعطیل نیست.

اخبارجامعه