حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

به گزارش ساناپرس، حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

خبرگزاری فارس که از پاییز سال ۱۴۰۰ مطالب تندی علیه زنان بی‌حجاب و کم‌حجاب منتشر می کرد، اکنون از حجاب استایل ها «یا پوشش کامل زنان بدون چادر» هم ایراد گرفته است.

برترین‌ها: خبرگزاری فارس که از پاییز سال ۱۴۰۰ مطالب تندی علیه زنان بی‌حجاب و کم‌حجاب منتشر می کرد، اکنون از حجاب استایل ها «یا پوشش کامل زنان بدون چادر» هم ایراد گرفته است.

این خبرگزاری این تصاویر را درباره حجاب استایل ها به اشتراک گذاشته.

حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

حجاب کامل این دختران جوان چالش برانگیز شد!

اخبارجامعه