ببینید لحظه نجات فیل عظیم از چاله به کمک بیل میکانیکی+تشکر فیل از راننده

 

ببینید چطور راننده این بیل مکانیکی به کمک فیل گرفتار در چاله عمیق آماده و با حول دادن فیل، فیل از چاله نجات پیدا میکند و نهایت در کمال تعجب با کوبیدن سر خود به بیل مکانیکی به روش خود از راننده تشکر میکند

اخبارچند رسانه ایحوادث