ببینید انفجار ناگهانی یک دستگاه ون پشت چراغ قرمز

 

ببینید انفجار ناگهانی یک دستگاه ون پشت چراغ قرمز

اخبارچند رسانه ایحوادث