تماشای کشتی رحمان عموزاد در قهرمانی نوجوانان جهان، وزن 45kg

 

تماشای کشتی رحمان عموزاد در قهرمانی نوجوانان جهان، وزن 45kg

چند رسانه ایورزش