اینجا یک شهر جنگ زده نیست؛ پارک ملت شهر رشت است با ظاهری عجیب

 

اینجا یک شهر جنگ زده نیست؛ پارک ملت شهر رشت با ظاهر عجیب

چند رسانه ای