آیا می توانم آب را دو بار بجوشانم؟

هنگامی که آب به جوش می آید، شروع به تشکیل ترکیبات کلر ارگانیک می کند که تأثیر ناامیدکننده ای بر بدن دارد. هر چه بیشتر بجوشد، چنین ترکیبات بیشتری تشکیل می شود.

مسموم شدن با نوشیدن آب جوش “دوبرابر” در اینجا و اکنون کارساز نخواهد بود، اما با گذشت زمان، بدن انباشته شده از دیوکسین ها می تواند منجر به بیماری های مزمن شود. فقط سعی کنید از فیلتر آب استفاده کنید و کتری را بیشتر اوقات رسوب زدایی کنید.

سبک زندگیسلامت