نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید ؟

در ایـن مـیان ، یـکی از مـنتقدیـن در تـوضـیح آن چـه خـبرآنـلایـن نـقل کـرده تـوضـیح داده اسـت کـه هـدفـش از طـرح مـوضـوع ، انـتقال دغـدغـه ی تـامـین مـنابـع طـرح و هـمچنین تـاثـیر نـامسـتقیم طـرح بـر افـزایـش تـورم جـامـعه اسـت و از نقد دلسوزانه اش برداشت اشتباه شده است.البته :

ـ فـارغ از ایـن کـه سـازمـان مـدیـریـت و بـرنـامـه ریـزی چـه شـرح کـامـلی در پـاسـخ بـه شـبهه ی محـل تـامـین اعـتبار این طرح داده است

ـ فــارغ از ایــن کــه بــرای بــودجــه ای کــه بــه ادعــای هــمان مــنتقد هــمینجوری هــم ۳۵۰ هــزار مــیلیارد تــومــان کســری دارد ،بودجه ای که حجم آن ۲۴۵۰ هزارتاست ، دیگر این چند هزار برایش چه تاثیری دارد

ـ فـــارغ از ایـــن کـــه مـــگر بـــقیه ردیـــف هـــا کـــه در بـــودجـــه آمـــده اســـت و بـــه تـــعبیر بـــعضی از کـــارشـــناســـان اقـــتصاد ضرورت روز نیستند منابع قطعی و تخصیص دارند که این یکی ندارد

ـ و بـالاخـره فـارغ از ایـن کـه مـگر قـیمت صـادراتـی و حجـم صـادرات نـفت کـه در بـودجـه امـسال چهـل دلار و یـک میلیون بشکه در روز پیش بینی شده تاکنون همان بوده و قرار است باقی هم بماند ،

حـتی اگـر عـده ای در ایـن دغـدغـه مـندی نـیم نـگاهـی هـم بـه مـشکلات احـتمالـی دولـت جـدیـد و رفـقایـشان داشـته بــاشــند قــابــل درک اســت امــا قــدر مســلم وقــتی قــرار اســت از مــشکلات بــزرگــترهــایــمان کــه نــور چــشم هــمه ی مــا هسـتند صـحبت کـنیم بـایـد خـودمـان را اگـر مـی تـوانـیم در ایـن شـرایـط کـمی در ابـتدا بـه جـایـشان بـگذاریـم، الـبته

اگر می توانیم.

از غصه اگر که گفته ای ، ممنونیم! #حمیدحاجی_ زاده

از درد زمین فتاده ها حرف بزن از زخمی سنگ جاده ها حرف بزن

دلسوز شدی ، قبول ، دشوار مگو با ما به زبان ساده ها حرف بزن

از رنج پدر بزرگ ها صحبت کن از سختی خانواده ها حرف بزن

»آن ها که به احترام کردند سکوت« از حرمت بااراده ها حرف بزن

نقشژنخوبراکهمامیدانیم از سهم » بزرگ زاده ها !!« حرف بزن

از نقدی »بیست کاره ها!!« نقد بزن از چالش پر افاده ها حرف بزن

از فیش نجومی مدیران بنویس از منبع فوق العاده ها حرف بزن

از مرکب خود بیا تو پایین و سپس

از دغدغه ی پیاده ها حرف بزن

اول بنشین و درد را لمس بکن بعدا به زبان داده ها حرف بزن

٢٢٣٢٢٣

اقتصاد

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی