تصادف بسیار شدید استارت فرمول یک انگلیس!

ژو به بیرون پیست پرت شد! تصادف بسیار شدید استارت فرمول یک انگلیس از تمام زوایا و دوربین ماشین‌ها؛ پس از بررسی شرایط راننده آلفارومئو اعلام شد که او در سلامت کامل است. به دلیل اهتزار پرچم قرمز استارت مسابقه مجدد تکرار می‌شود.

چند رسانه ایحوادث