پیشتر ویدئویی هم از  واکنش مسعود کیمیایی  (شوهر چهارم) گوگوش منتشر شده بود.