مزایای از بین بردن شوری خاک

حفظ و نگداشت از خاک با شناخت از خاک و مشخصه‌های خاک شروع می‌شود. یکی از عوامل محدود کننده که مانع کشاورزی و توسعه شهری و روستایی است وجود خاک‌های شور در مناطق خشک و نیمه خشک است.

اثرات منفی شوری بالای خاک

رسانایی الکتریکی خاک (EC)، اندازه گیری میزان نمک‌های خاک (شوری خاک) و یک شاخص مهم برای سلامت خاک است. شوری بر نفوذپذری آب در خاک، پوسته پوسته شدن سطح خاک، هدایت هیدرولیکی خاک و بر افزایش حجم لایه سطحی خاک اثر دارد. شوری خاک بر عملکرد محصول، کیفیت محصول، جذب مواد مغذی گیاه و فعالیت میکروارگانیسم های خاک تأثیر می‌گذارد شوری خاک به صورت غیرمستقیم بر فرآیندهای اصلی خاک از جمله انتشار گازهای گلخانه ای مانند اکسیدهای ازت، متان و دی اکسید کربن موثر است. شوری با تأثیر بر تعادل خاک و آب مانع رشد گیاه می‌شوند. خاک‌های شور به طور طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک کشورمان وجود دارد. سطح نمک می‌تواند در نتیجه نوع محصول کشت شده، مدیریت آبیاری و مدیریت زمین افزایش یابد. اگرچه میزان EC خاک به طور دقیق و مستقیم میزان یون‌های خاص یا ترکیبات نمکی را نشان نمیدهد اما با غلظت نیترات، پتاسیم، سدیم، کلرید، سولفات و آمونیاک ارتباط دارد. برای برخی از خاک‌های غیر شور، تعیین EC می‌تواند یک روش مناسب و اقتصادی برای تخمین میزان نیتروژن (N) موجود برای رشد گیاه باشد.

روش های نوین جهت رفع شوری خاک

بسیاری از خاک‌های شور به جهت کشاورزی و تولید غذا و همچنین جلوگیری از تخریب خاک لازم است که اصلاح شوند. این مساله برای بسیاری از کشورها به خصوص کشور ما که دچار کم آبی است بسیار مهم است.

برای کاهش شوری و اصلاح خاک روش‌های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از این روش‌ها توجه به ماده آلی خاک، مورد نظر است. ماده آلی مناسب خاک بر ساختمان و نفوذپذیری خاک‌های شور اثر ویژه ای دارد. استفاده از کودهای آلی در مقایسه با سایر روش‌ها تا به امروز روش قابل اطمینان‌تری بوده است که در موارد خاص بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. همانطور که اشاره شد شوری بر فعالیت های میکروارگانیزم‌های خاک اثر میگذارد. افزایش ماده آلی خاک می‌تواند این اثر سو را کاهش دهد و باعث بهبود عملکرد میکروارگانیزم و بهبود چرخه‌های زیستی خاک شود که مجددا به صورت غیرمستقیم بر کیفیت محصول اثر خواهد گذاشت.

نقش کمپوست بایوجمی در از بین بردن اثرات شوری خاک

کود کمپوست بایوجمی یک کودآلی است که در شرایط کنترل شده در زمان کوتاهی فرآیند کمپوست شدن را طی می‌کند. ترکیبات این کمپوست از بقایای گیاهی و جانوری است و به گونه ای است که می‌تواند ماده آلی و کربن آلی مورد نیاز خاک را فراهم کند. بلوغ کمپوست و تکنولوژی استفاده شده در فرآیند کمپوست شدن، باعث شده بارمیکروبی استانداری داشته باشد. استفاده از این کمپوست به عنوان کود آلی در زمین‌های با شوری بالا می‌تواند به اصلاح خاک و افزایش کیفیت محصول کمک کند.

از آنجا که افزودن کودهای شیمیایی به خاک های شور به صورت غیرمستقیم باعث افزایش شوری خاک خواهد شد. برای تغذیه گیاهان و محصولات کشاورزی در این زمین‌ها باید دقت زیادی داشت. کود مایع بایوجمی که می‌تواند کود مناسبی برای تغذیه گیاهان باشد، بر بستر آلی تولید شده و می‌تواند در شرایط خاک‌های شور، یک کود مناسب برای تغذیه گیاه، باعث افزایش EC خاک نشود.

فناوری شرکت نانو واحد صنعت پرشیا در حفظ و نگهداری ارزش‌های واقعی خاک، جلوگیری از فرسایش، تولید غذا و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ سرمایه‌های ملی جز با ارزش‌ترین فناوری‌های بومی کشور محسوب می‌شود.

مزایای از بین بردن شوری خاک

استفاده بهینه از منابع آب

در کشوری که در منطقه گرم و خشک قرار دارد و خاک های شور در مناطق زیادی گسترده هستند و منابع آب شیرین محدود هستند استفاده بهینه از منابع آبی در اصل قرار دارد. صنایع بزرگ و کوچک در کشور صنعتی ایران آب زیادی مصرف می‌کنند. تصفیه فاضلاب صنعتی یکی از موارد بسیار مهم در صرفه جویی در مصرف آب است. حذف چربی و تسریع در تجزیه همزمان ترکیبات کربنی و ترکیبات گوگردی در حوضچه تصفیه از نتایج استفاده از فناوری های شرکت نانو واحد صنعت پرشیا است. در این روش صنایع با بازچرخانی آب میتوانند کمک زیادی در صرفه جویی در مصرف آب داشته باشند.

مزایای از بین بردن شوری خاک

فناوری شرکت نانو واحد صنعت پرشیا دوست دار محیط زیست

فناوری شرکت نانو واحد صنعت پرشیا، فناوری دوستار محیط زیست است. تمرکز این فناوری بر حفظ منابع آب، خاک و انرژی است. با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است حفظ منابع آب از اولویت‌های مهم است. مصرف‌کننده اصلی منابع آب، کشاورزی و صنعت هستند. تلاش بر کاهش مصرف آب و استفاده از فناوری‌های نوین در صرفه‌جویی و بازیافت آب وجلوگیری از تخریب محیط زیست توسط پساب صنایع اولویت‌های مهم این فناوری است.

2121

اقتصاد

آخرین اخبار