واکنش تهیه کننده »قهرمان« درباره شکایت علیه اصغر فرهادی

تهیه کننده فرانســوی فیلم »قهرمان« که ســابقه طوالنی همکاری با اصغر فرهادی دارد، درباره شکایت مطرح شده علیه این کارگردان ایرانی بیانیه ای منتشر کرد. به گزارش ایســنا، »الکســاندر ماله -گی« تهیه کننده فرانســوی فیلم »قهرمان« در باره شــکایت مطرح شده علیه اصفر فرهادی و فیلمش در بیانیه ای اعالم کرد که هنوز هیچ حکم قطعی و الزام آور قانونی در مورد این پرونده وجود ندارد، بلکه تحقیقات مقدماتی درباره این که آیا موضوع در دادگاه بررسی شود یا خیر انجام شده و در نهایت تصمیم بر آن شده این پرونده در دادگاه بررسی شود. او که رئیس کمپانی تولید و توزیع فیلم ممنتوپیکچرز در پاریس اســت همچنین گفت که دادگاه ایران در بررسی اولیه خود، بر اساس تحقیقات انجام شــده، هرگونه ادعای احتمالی مسیح زاده در رابطه با درآمدهای حاصل از فیلم »قهرمان« را رد کرده است. او در بخش هایی از این بیانیه آورده است: »قهرمان« هشتمین فیلم من بــا اصغر فرهادی بــه عنوان پخش کننده و چهارمین فیلم من به عنوان تهیه کننده است. ما با هم دو اسکار بهترین فیلم خارجی و جوایز زیادی در جشنواره فیلم کن از جمله جایزه بزرگ برای »قهرمان« دریافت کرده ایــم. من به اصغر فرهادی که او را یکی از بااســتعدادترین و خالق ترین کارگردانان جهان می دانم اعتماد مطلق دارم. می دانم که یکی از شاگردان ســابق او که زیر نظر او یک فیلم مســتند کارگردانی کرده و یک زندانی سابق که داستانش از جمله از منابع الهام اصغر فرهادی برای فیلم بوده است، در ایران در رابطه با فیلم »قهرمان« شکایت کرده اند. من با وکیل ایرانی فرهادی در تماس بوده ام و از نتیجه این شکایات مطلع شده ام. با توجه به اطالعات نادرستی که توسط مطبوعات منتشر شده، فکر می کنم که الزم اســت همه از تصمیم بازپرس قضایی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ در ایران در مورد این فیلم مطلع شوند. نقش بازپرس قضایی تحقیق، جمع آوری شواهد و تصمیم گیری در مورد رسیدگی یا عدم رسیدگی به پرونده در دادگاه است. رای بازپرس قضایی به شرح زیر اعالم شد: وی این ادعا را رد کرد که آبروی زندانی سابق توسط فیلم لطمه خورده و از ارجاع آن به دادگاه خودداری کرد. وی این ادعا را مبنی بر اینکه خانم مسیح زاده باید از درآمدهای حاصل از بهره برداری از فیلم برخوردار باشــد را رد کرد و از ارجاع آن به دادگاه خودداری کرد. وی ادعای خانم مسیح زاده را به دلیل نقض کپی رایت فیلم مستند خود به دادگاه ارجاع داد. ما قویا اعتقادداریم که دادگاه شــکایت خانم مســیح زاده را رد می کند، با توجه به اینکه داســتان این زندانی ســال ها قبل از انتشار مستند »دو ســر برد، دو سر باخت« هم در مقاالت مطبوعاتی و هم در گزارش های تلویزیونی افشا شده است. پیــش از این کارشناســان مختلف در ایران مقاالتــی را در تحلیل این پرونده منتشــر کرده اند و نتیجه نهایی را به نفع اصغر فرهادی می دانند. فکر می کنم در اینجا مهم اســت که تأکید کنیم »قهرمان«، مانند دیگر فیلم های اصغر فرهادی، موقعیت های پیچیده ای دارد که در آن زندگی شخصیت ها بر روی یکدیگر بنا شده است. داستان این زندانی سابق که طال را در خیابان پیدا می کند و آن را به صاحبش پس می دهد، تنها نقطه شروع داســتان »یک قهرمان« است. باقیمانده داستان توسط فرهادی خلق شده است. فرهادی سال گذشته در حاشیه جشنواره کن به ورایتی گفته بود که منبع الهام ساخت فیلم »قهرمان«، گزارش خبری روزنامه ها بوده است: »گاهی در اخبار ایران داستان هایی درباره افراد بسیار متوسطی دریافت می کنید که در زندگی روزمره شان کارهایی انجام می دهند که بسیار نوع دوستانه اســت و این نوع رفتار انسانی آنها را برای چند روز در جامعه بسیار مورد توجه قرار می دهد و ســپس فراموش می شوند. داستان ظهور و سقوط چیزی بود که برای من جالب بود.« ً این نوع افراد واقعا

منبع: روزنامه آسیا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

آخرین اخبار
پربازدیدترین‌ها