34 تشکل دانشجویی وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کردند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


34 تشکل دانشجویی تحت عنوان تشکل های اسلامی دانشجویان متحد در نامه ای به وزیر اطلاعات برگزاری مناظره ای جهت روشن شدن موارد مطرح شده توسط اسماعیل بخشی فعال کارگری هفت تپه در مدت بازداشت را خواستار شدند .

ارسال شده در خبر