گذرگاه شلمچه باز است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


گذرگاه شلمچه در مرز ایران و عراق باز است و فعالیت همیشگی در آن جریان دارد

ارسال شده در خبر