کنترل و نظارت بیشتر استاندارد بر شرکت های بازرسی


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بر کنترل و نظارت دقیق تر بر عملکرد شرکت های بازرسی در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد.

ارسال شده در خبر