پروژه مشترك احمدی نژادی ها و مشاركتی ها/ جوانان و بدنه اجتماعی اصلاح طلبان حامی محسن هاشمی؛ پدرخواندگان خودخوانده عليه هاشمی/دوراهی بزرگ بزرگان اصلاحات


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


“نام هاشمي به هر قيمتي نبايد باشد”
در حاليكه اعضاي شوراي شهر تهران در حال سنا خبر گزينه هاي نهايي شهرداري تهران هستند رسانه هاي جريان احمدي نژاد و حزب مشاركت در يك پروژه مشترك اقدام به فضا سازي عليه كانديداتوري محسن هاشمي رفسنجاني كرده اند. بزرگان اصلاح طلب اكنون در دو راهي سنا خبر ميان لجبازي براي حذف نام هاشمي رفسنجاني و از دست دادن اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي خود قرار دارند.

ارسال شده در خبر