واردات کفش و پوشاک همچنان ممنوع است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت گفت: ممنوعیت واردات پوشاک ،کفش و سایرکالاهای نهایی‌حوزه صنایع نساجی و پوشاک که درشرایط حاضر ضرورتی به واردات آنها وجود ندارد، به قوت خودباقی است.

ارسال شده در خبر