نماینده مردم خوزستان: ایستادگی تمام قد در برابر انتقال آب کارون/ برنامه آنها برداشت 10 برابر مصرف آب شرب است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

در بحث انتقال آب آنچه که قانونی برای مصارف آب شرب است و تا حد مصارف شرب هیچ اشکالی ندارد اما آن چیزی که اتفاق افتاده ۱۰ برابر مصرف آب شرب است

ارسال شده در خبر