نجفى مى داند مبارزه با فساد پيچيده و مافيايى اقتصادى در مديريت شهر تهران هزينه دارد، حال ميتواند جنگيدن را انتخاب كند يا عقب نشينى كند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

پایگاه خبری تحلیلی سنا خبر (سنا) :

ناهيد خداكرمى : نجفى مى داند مبارزه با فساد پيچيده و مافيايى اقتصادى در مديريت شهر تهران هزينه دارد، حال ميتواند جنگيدن را سنا خبر كند يا عقب نشينى كند

ناهيد خداكرمى عضو شورای شهر تهران گفت : نجفى مى داند مبارزه با فساد پيچيده و مافيايى اقتصادى در مديريت شهر تهران هزينه دارد، حال ميتواند ماندن و جنگيدن را سنا خبر كند يا عقب نشينى كند و سنگر را واگذار كند. اين به انگيزه و روحيه وى بستگى دارد، بيمارى، حصر، زندان و مرگ نمى تواند رسيدن به آرمان هاى بزرگ را زمين گير كند.

به گزارش سنا خبر؛ ناهيد خداكرمى یك روز پس از مطرح شدن استعفاى شهردار تهران در مورد علت كناره گيرى نجفى گفت: انسانها روحيه هاى متفاوتى دارند برخى براى ماندن بر سر پيمان خود، با بيمارى كه سهل است، حتى وارد جنگى مى شوند كه مى دانند يك طرفه و ظالمانه است، ولى جنگيدن را سنا خبر مى كنند و برخى تفنگ بر زمين گذارده و براى پيشگيرى از بحران از آن فرار مى كنند.

نجفى مى داند مبارزه با فساد پيچيده و مافيايى اقتصادى در مديريت شهر تهران هزينه دارد، حال ميتواند ماندن و جنگيدن را سنا خبر كند يا عقب نشينى كند و سنگر را واگذار كند. اين به انگيزه و روحيه وى بستگى دارد، بيمارى، حصر، زندان و مرگ نمى تواند رسيدن به آرمان هاى بزرگ را زمين گير كند.

بسيارى از مسئولين كشور از اين بيمارى يا مشابه آن رنج مى برند ولى در حين درمان و پس از آن هم بكار خود ادامه مى دهند.

ارسال شده در خبر