عليخانى: پذيرش تكثر و چندصدايى با فعاليت نهادهاى مدنى محقق مى شود/قانون احزاب اصلاح مى شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


عليخانى ضمن اشاره به فعاليت نمايندگان حزب در شوراى عالى اصلاح طلبان، شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات و شوراى مركزى خانه احزاب گفت: قانون فعلى و جديد احزاب مورد نقد اكثر جريان هاى سياسى و اكثر اعضاى فراكسيون هاى اصلاح طلبان، اصولگرايان و مستقلين به آن نقد دارند

ارسال شده در خبر