سنا خبر » فراخوان درخواست مقاله فصلنامه «فرهنگ همدان»


به گزارش «سنا نیوز»، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از اساتید، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان، مراکز پژوهشی- فرهنگی و هنری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای ارائه مقاله در دو فصلنامه «فرهنگ همدان» دعوت بعمل می آورد.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از اساتید، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان، مراکز پژوهشی- فرهنگی و هنری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای ارائه مقاله در دو فصلنامه «فرهنگ همدان» دعوت بعمل می آورد  تا در راستای نیل به رشد و افزایش آگاهی های عمومی در زمینه‌های علمی فرهنگ و نیز کمک به تشویق، ارائه، شناسایی قابلیت ها و توانمندی ها، انتشار و اشاعه نتایج ارزیابی های علمی و طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی پژوهشی، دستگاه ها و سازمان های متولی امور فرهنگی و کاربری راهکارهای مناسب پیشنهادی درتصمیم گیری ها و رصد موضوعات برای بهبود شاخص های فرهنگی استان، با این اداره کل همکاری نمایند.

آدرس:

همدان چهارراه تختی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ، امور پژوهشی

کد پستی : ٩٩۵۵١- ۶۵١۴۶

تلفن و دورنگار:  ٣٢۵٣٢۵٧١ – ٠٨١

دورنگار:  ٣٢۵١٢٢٢٢ – ٠٨١

پست الکترونیک:     hamedanfarhang@gmail.com