ریاست دوره ای شورای امنیت به چین رسید


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه نوامبر به چین رسید تا در مدت یک ماه بتواند مدیریت این رکن مهم سازمان ملل متحد را برعهده بگیرد.

ارسال شده در خبر