دو کره و سازمان ملل ساختار مشورتی ایجاد کردند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


کره شمالی و جنوبی و سازمان ملل موافقت کردند از امروز برای ایجاد امنیت بیشتر در مرزهای منطقه، ساختار مشورتی سه جانبه راه اندازی کنند.

ارسال شده در خبر