دوبی برترین مرکز مالی منطقه شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


در گزارش موسسه توسعه چین، شهر دوبی در رده نخست منطقه و پانزدهم جهان از نظر برترین عملکرد مالی قرار گرفت

ارسال شده در خبر