«جیمز متیس» از حلقه درونی ترامپ دور شده اما ماموریتی مشخص دارد: جلوگیری از جنگ آمریکا با ایران


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


آمریکا به 21 اسکادران ( گردان هوایی) جنگنده نیروی هوایی، 5 اسکادران جنگنده های نیروی دریایی، 4 اسکادران نیروی دریایی، 3 نفربر زرهی، کشتی های جنگی، کشتی های تدارکات، هواپیمای تدارکات و توپخانه های زمین به هوا برای شکل گیری یک جنگ بزرگ با ایران ، نیاز دارد. به تعبیر دیگر آمریکا برای جنگ با ایران به نیمی از اسکادران جنگنده های هوایی خود نیاز دارد.

ارسال شده در خبر