تصویر/ قطع درختان خيابان وليعصر در نوروز!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

برخي رسانه اعلام كرده اند كه شهرداري تهران، قطع شبانه درختان خیابان ولیعصر با استفاده از خلوتی تهران را آغاز كرده است!

ارسال شده در خبر