تاکید معاون حجتی بر اجتناب از خرید کالا و مصالح خارجی دارای مشابه داخلی


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

جوادی خاطرنشان کرد:در آگهی مناقصه عبارت «قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد» نیز قید شود.

ارسال شده در خبر

تاکید معاون حجتی بر اجتناب از خرید کالا و مصالح خارجی دارای مشابه داخلی


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

جوادی خاطرنشان کرد:در آگهی مناقصه عبارت «قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد» نیز قید شود.

ارسال شده در خبر