تامین ارز مورد نیاز مواد غذایی مردم از سوی دولت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

حجتی ادامه داد:در حال حاضر ذخایر بسیار خوبی در اختیار بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان پشتیبانی کننده نیاز بازار وجود دارد و نهاده های مورد نیاز کشور برای ماه های آتی نیز خریداری شده و در حال حمل به کشور می باشد.

ارسال شده در خبر