ایران و ترکیه 3 سند همکاری کشاورزی امضا کردند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


دمیرلی ادامه داد: در دنیا به ویژه در دوره سرمایه گذاری، یک جنگ رقابتی میان کشورها به وجود آمده به ویژه در زمینه جذب سرمایه های خارجی و ترکیه در این زمینه دارای تجربه های خوبی است که می تواند آن را به ایران منتقل کند.

ارسال شده در خبر